วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานที่ 11

ใช้ Mind Map ในการจัดทำสรุปสิ่งที่ได้รับจากวิชานี้

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ 10

1. การบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ในองค์กรมีความสำคัญ ความจำเป็น มากน้อยเพียงใด และเหตุใดทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ ไม่

=> การบริหารโดยการใช้กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีความสำคัญอย่างมาก เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสำคัญทำให้องค์กรประสบความสำเร็จการที่ องค์กรมีกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ องค์กรได้พัฒนาเทคโนโลยีของตนให้สามารถแข่งระหว่างองค์กรได้และเมื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาแล้วก็จะสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรใน ด้านต่างๆ มากมายเช่นด้านข่าวสาร ด้านการบริหาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในทำงาน และสามารถตรวจสอบได้ง่าย ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการระบบสารสนเทศใน องค์กรแต่ถ้าหากไม่ดำเนินการก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนและเสียโอกาส ทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก

2. กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิต ABXY ตามเอกสารที่แจกไปเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ท่านคิดว่าจะมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

=>บริษัทนี้ ABXY มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมีกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับพนักงาน เพราะการที่ทำให้พนักงานใช้งานได้คล่องจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิต ABXY พบว่า บริษัทประกันชีวิต ABXY ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและฐานข้อมูลที่ทันสมัย จุดนี้องค์กรสามารถที่จะตั้งกลยุทธ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้คือการปรับ ปรุงระบบการจัดการองค์กรและระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งก็สามารถทำได้เพราะเนื่องจากปัจจุบัน softwere มีราคาที่ถูกลง การสร้างระบบจัดการองค์กรถือว่าคุ้มค่าเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และจากการนำระบบบริหารองค์กรแบบ IT สามารถที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

3. จาก SWOT ของวิทยเขตมุกดาหาร ถ้าหากว่าจะทำเป็นยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต มุกดาหารจะทำได้หรือไม่ และยุทธศาสตร์ที่ว่าควรจะ
=>ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้ เนื่องในด้านของการจัดระบบยังสามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้ เพราะเป็นระบบที่เปิดใหม่สามารถวางแนวทางให้ทั้ง ครู และนักศึกษาได้ทดลองและใช้งานจริงได้ เช่น การเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์
ข้อดี
ช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในระยะยาวถึงแม้จะใช้ต้นทุนสูงในระยะแรก
เช่น การทำข้อสอบแบบออนไลน์ช่วยประหยัดกระดาษ การสอนผ่านเว็บช่วยประค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเรียนได้ และช่วยกระต้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานครั้งที่ 9

1.ฟาร์มโชคชัยเป็นกลยุทธ์น่านน้ำสีครามแบบใด จงอธิบาย
=> เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจทำให้ฟาร์มโชคชัยประสบปัญหาอย่างหนัก หลังจากประสบปัญหาฟาร์มโชคชัยได้กำหนดกลยุทธ์น่านน้ำสีครามมาใช้ โดยการมมองหากลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มใหม่ ไม่มองกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือกลุ่มลูกค้าที่มีคนอื่นมองอยู่ก่อน เป็นการทำการค้ากับลูกค้าที่ไม่สนใจสินค้าแบบเดิม ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์คือการทำธุรกิจเดิมแต่มองกลุ่มเป้าหมายและธรรมผลิตภัฑณ์ใหม่ขึ้นมา เกิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็นการมองกลุ่มลูกค้าใหม่โดยประยุกต์บนธุรกิจเดิม

2.โครงการระบบการจัดการร้านอาหารผ่านคอมพิวเตอร์มือถือเป็นระบบที่ดีหรือไม่ อย่างไร
=> ดิฉันคิดว่า โครงการระบบการจัดการร้านอาหารผ่านคอมพิวเตอร์มือถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากในเรื่องของการจัดการและบริหารเรื่องเวลาในการทำงานในขั้นตอนต่างๆ และคิดว่าในจุดของเรื่องเวลานี้เป็นจุดขายของระบบนี้เลยที่เดี๋ยว ระบบนี้ถ้านำใช้กันอย่างแผ่หลายคงกำจักปัญหาเรื่องของเวลาและคิวในรายการของงานได้ต่างๆที่จะทำได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ 8

1. ท่านคิดว่าจะใช้ Joomla ในการพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทใดที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
=> ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้หลายประเภท เช่น ใช้ในการกระจายข่าวสารในหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์หรือสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน การลงงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องจ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นเนื่องจากการพัฒนาระบบนั้นการใช้ ซอต์ฟแวร์ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นั้นเราก็ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการพัฒนาระบบ


2. ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือองค์กรใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร ให้มีการใช้งาน Joomla ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อองค์กร
=> จะให้มีนโยบายให้ใช้ Open Source ในการทำงานเป็นส่วนใหญ่เท่าที่จะสามารถทำได้ อย่างการใช้ Joomla ในการกระจายข่าวสารภายในองค์กร เพื่อลงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

3. ท่านคิดว่า Joomla เป็นทางเหลือที่ดีหรือยัง จะมีข้อพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง พร้อมให้เหตุผล
ีต่อองค์กร
ใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร ให้มีการใช้งาน ผนแม่บทด้าน ปดูที่รายละเอียดที่เป็นนโยบาย
=> การใช้ Joomla เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่ต้องมีความรู้เรื่อง code หรือ ฐานข้อมูลก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่า Joomla เป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวที่จะลองใช้กับองค์ต่างๆ และหากต้องการให้เว็บของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองควรสร้าง logo ที่เป็นของตัวเองและให้เด่นเพื่อแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานที่ 7

ถ้าหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายนำ E-book มาใช้ในการเรียนการสอน ท่านคิดว่าจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่อย่างไร
(1) มหาวิทยาลัยควรจะมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไรในการที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับทราบข้อดีและข้อเสียของการใช้ E-book ในการเรียนการสอน
=> ควรให้มีการทดลองใช้ในการเรียนการสอนจริง เพื่อให้ได้สัมผัสกับของจริงด้วยตัวเอง จะได้รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียได้ด้วยตัวเอง
(2) ถ้าหากว่าท่านได้รับการเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book ท่านคิดว่าจะได้อย่างไรถึงจะสามารถทำให้มียอดขายจำนวนมากที่สุด
=> เราต้องสร้างกลยุทธ์ ดึงดูดความสนใจจากนักอ่านทั้งหลายก่อน และอธิบายถึงข้อดีทั้งหลายของสินค้าจากนั้นเริ่มโน้มน้าวลูกค้าให้รู้สึกต้องการที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆจากสินค้า และอาจมีการจัดทำโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า

ถ้าหากเราจะใช้ ICT ในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษจะมีวิธีการกลยุทธ์ โครงการอย่างไร และท่านคิดอย่างไรว่ากลยุทธ์ โครงการดังกล่าวที่ท่านเสนอจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ให้ระบบขั้นตอนวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลยุทธ์และโครงการที่ท่านนำเสนอ
=> การใช้ ICT ในการส่งเสริงการเรียนภาษาอังกฤษจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและใช้กลยุทธ์ด้วยเนื่องจากความสามารถในการใช้อุปกรณืต่างๆ อาจมีไม่เท่ากัน ต้องทำการสำรวจความต้องการและความสนใจเรื่องใดมากที่สุดจากนั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษก็นำเรื่องที่นักศึกษาสนใจนั้นมาทำให้เกี่ยวข้องกับบทเรียนโดย ใช้ ICT มาช่วยในการสอน เช่น มีเว็บช่วยสอน ทำแบบเรียนที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง อย่าง e-book เป็นต้น

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ 6

1.สุริยันจันทาคืออะไร
Suriyan เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดย SIPA เห็นว่าการที่ประชากรในชาติจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เป็น ซอฟต์แวร์เชิงพานิชนั้น นอกจากจะสิ้นเปลืองและไม่ปลอดภัยแล้ว เราจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทาง SIPA จึงพัฒนาระบบปฏิบัติการ Suriyan ที่เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สทั้งระบบขึ้นมาให้ใช้งาน
ข้อดีของ Suriyan ปลอดภัยจากไวรัส ไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน สามารถคัดลอกและแจกจ่ายได้ เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส มีโปรแกรมให้เลือกใช้กว่า 4,000 โปรแกรม
จันทรา Chantra เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ผ่านการคัดเลือก และปรับแต่งให้ใช้งานกับภาษาไทยซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทย มีโปรแกรมทั้งหมด 33 โปรแกรมประยุกต์ โดยมีโปรแกรมสำหรับการทำงานต่าง ๆ อย่างเพียบพร้อม
ตัวอย่างโปรแกรม
- OpenOffice เป็นโปรแกรม Office ทั้ง word, datasheet , spreadsheet
- forefox โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงที่เปิดให้ใช้กันฟรีๆ
- GIMP โปรแกรมจัดการภาพ เหมือน Photoshop
- และโปรแกรมสำหรับดูหนังฟังเพลง
- 7zip,Audacity,Blender,Celestia,FileZilla,Firefox,Gimp,Inkscape

2. แอนนิเมชั่นที่ซิสป้าสร้างขึ้นคืออะไร
SIPA มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลในด้านซอร์ฟแวร์ของไทยและยังสนับสนุน Software ทุกประเภท และยังสนับสนุนองค์กรย่อยต่างในการพัฒนาด้าน Soft ware สิ่งที่เห็นได้ชัดในการทำงานของ Sipa โดยมีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ETSS Institute (Thailand) ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่มั่งคงในการพัฒนาประเทศไทยให้ สามารถแข่งขันในระดับโลกในด้าน Soft Ware ได้
ส่วน Multimedia & Animation นั้น SIPA ก็มีการจัดฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเจาะลึกถึงสถานศึกษาและโครงการที่ SIPA จัดทำขึ้น คือการจัดแข่งขันการแข่งขัน Animation ภายใต้ชื่อว่า “SIPA Animation Contest 2009” กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา


3. เว็๋บไซต์สอนภาษาอังกฤษที่คนไทยสร้าง
1. http://www.tookaa.com/ ตุ๊กแก เว็บไซต์ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้อีกแนวหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนักเรียนไทย

2. http://www.bbc.co.uk/thai/ บทเรียนสอนภาษาอังกฤษชุดความรู้ทางธุรกิจ, ฟังรายการบีบีซี ภาคภาษาไทยได้จากทุกมุมโลก วิทยุบีบีซีย่อโลกย่อยข่าวให้ท่านรับฟังผ่านระบบอินเตอร์เน็ตฟัง รายการวิทยุคุณภาพจากบีบีซีได้วันละสองเวลา (เป็นไฟล์เก่าที่ยังมีประโยชน์มาก)

3. http://www.geocities.com/is42c108/indexT.html/ อี-ออน เน็ต รวมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นสำนวนน่ารู้ เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง คำคมจำหนังดังๆ วิธีง่ายๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ได้ที่อีออนเน็ต

4. http://www.bkkonline.com/ หลากหลายเรื่องราวของภาษาอังกฤษ กับ bkkonline น่าสนใจทั้งนั้น (คลิกดูที่นี่อาจจะง่ายกว่าก็ได้ครับ http://www.bkkonline.com/sitemap.html )


5. http://www.bangkokpost.net/education/site2003/trsum03.htm เรียนการแปลกับหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ แปลให้ดู ย่อหน้าต่อย่อหน้า

ที่เลือกเว็บไซต์เหล่านี้ก็เพราะว่ามีความหลากหลายเกี่ยวกับการสอนที่มากมายหลายๆเรื่อง ทำให้เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ให้ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการอยากจะเรียน


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

งานที่ 5

จากการอ่านเรื่องผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ผู้ประกอบการใช้ swot ในการวิเคราะห์ และจัดการร้านเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์ของร้านแล้วหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ร้านอยู่รอดและได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งใช้การคิดที่แตกต่างหรือใช้บูรณาการเข้าร่วมค่ะ

ความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา

ปัญญา (wisdom) คือหลักการพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจรูปแบบและตัวแบบต่างๆ
ปัญญาจะพาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การเรียนรู้จึงต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูล เชื่อมโยงให้เป็นข่าวสาร และก่อให้เกิดความรู้ที่มีรายละเอียด แล้วจึงสังเคราะห์ให้เกิดเป็นปัญญา

วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร และกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้